Symboly obce

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Jankovice

Osada Jankovice (pův. Jeníkovice) je v písemných pramenech vzpomínána v r. 1360. O pět let později intabuloval Jan z Dobrotic tuto vesnici Bočkovi z Kunštátu, který ji připojil ke svému obřanskému panství. Po zboření obřanského hradu (před r. 1447) bylo sídlo správy panství přeneseno do Bystřice. V r. 1650 prodal kníže Václav Eusebius z Lobkovic bystřické panství i s Jankovicemi Janovi z Rottalu. V r. 1699, za panování barona Jana Zikmunda z Rottalu získala obec vlastní pečeť s obrazem sv. Jana Křtitele s beránkem u nohou.

Znak obce Jankovice
Znak obce Jankovice

Beránek sv. Jana Křtitele se stal také hlavní figurou návrhu obecního znaku, umístěnou na čestném místě v pravé čtvrti štítu. Její modré pole symbolizuje potok Rusavu, protékající jankovickým katastrem. Černostříbrné dělení pravé dolní čtvrti štítu vychází z rodového erbu pánů z Kunštátu a přeneseně tak evokuje nejstarší dějiny obce. Z heraldiky Rottalů, za nichž vznikl obecní typář, vychází řešení celé levé poloviny štítu (polovina stříbrného heroltského kříže v červeném poli).

Obecní prapor
Obecní prapor

Návrh praporu je zjednodušením předkládaného návrhu znaku.

Miroslav Pavlů – heraldik