Historie

Jméno obci dal její zakladatel Jeník z Dobrotic, a to kolem roku 1360. K tomuto období se váže i první písemná zmínka o naší obci z r. 1365, kdy jsou v Zemských deskách olomouckých uvedeny Jeníkovice a píší se tak až do r. 1718, kdy je uvedeno jméno Jankovice.

Po Jeníkovi z Dobrotic se novými majiteli vsi stali páni bystřického panství – např. páni z Kunštátu, z Cimburka, z Rottalu, aby později – v roce 1763 – byla obec připojena k holešovskému panství. K zajímavostem patří pověst o tom, že první obyvatelé Jankovic se přistěhovali ze vsi Malíkovy, která díky tomu zpustla a zanikla.

Bývalý mlýn – foto z roku 1925

Svým historickým vývojem se nelišily Jankovice od okolních vsí – obyvatelé prožívali své radosti i strasti, doléhaly na ně těžce robotní povinnosti, sužovala je válčící vojska táhnoucí krajem a za nimi „kráčející“ nemoci. Obec vždy patřila k menším, čistě českým obcím kraje.

18. století

V materiálech z druhé poloviny 18. století se uvádí, že v obci žili – mlynář, 10 rolníků, 2 čtvrtníci, 6 podsedníků a 4 podruzi. Všichni měli své stálé robotní povinnosti – jak robotu pěší tak koňmo – a také byli nuceni odvádět řadu daní. Robota i daně a jejich velikost byly přesně dány a poddaní byli nuceni je dodržovat. Úlevy měl jedině fojt. V Jankovicích bylo dědičné fojtství, spojené s výčepem piva. Fojt měl v obci výlučné postavení – každý týden svolával obyvatele na tzv. hromadu, kde měl hlavní slovo – rozděloval práci, vybíral poplatky od poddaných a odváděl je vrchnosti. K jeho pravomocím patřilo i ukládat tresty a pokuty.

V roce 1780 žilo v obci 24 usedlíků s rodinami. K nejstarším jankovickým rodinám patřily: Navrátilovi, Kolaříkovi, Daďovi, Křížkovi, Hlinští, Stiborovi, Matelovi a Fuksovi.

Památky

K ozdobám obce i jejího katastru bezesporu patří barokní sousoší sv. Anny, pozoruhodným byl jistě i dřevěný kříž, zachycující výjevy z Kristova života, umístěný v části Souhrady. Na konci r. 1927 bylo nutné tento kříž uřezat, neboť byl značně poškozen a hrozilo jeho zřícení.

Souhrady – nový a starý dřevěný kříž

Byly zde nalezeny také archeologické nálezy, dokládající osídlení místa již v období eneolitu (lid se šňůrovou keramikou) či z doby laténské. Náhodně byl při orání nalezen i kamenný mlat, který byl však zaslán v době svého nálezu, na počátku 20. století, do muzea v Brně.

Děti u dřevěného kříže

Zemědělství

Většina obyvatel se v minulosti živila zemědělstvím – půda je vcelku úrodná – pěstovaly se všechny druhy obilí, řepa, brambory, zelí či mák. Dříve se selo i hojně vojtěšky, jetele, čočky, bobu či vikve, nezapomínalo se ani na konopí a len. Na přelomu a v průběhu 20. století však byla hojně sázena cukrovka, která přinesla jak peníze – při prodeji, tak krmivo pro dobytek. Výsadba ovocných stromů přinášela hodně ovoce, které se buď prodalo na holešovském trhu nebo se podomácku zpracovalo – vařila se povidla, pálila slivovice. Dokonce byla v r. 1912 zřízena v obci sušárna ovoce, a to uprostřed vesnice, blízko kovárny.

Úprava pastviska v roce 1920

Choval se hlavně skot, něco koní, prasata, kozy a jen málo ovcí. Nechyběla samozřejmě i drůbež a včely, jejichž chov postupem doby upadal.

Cestování

Obyvatelé Jankovic byli nuceni poměrně často cestovat – v minulosti buď pěšky, či koňským povozem. První autobusová linka v r. 1930 měla zastávku v Jankovicích, v letech 1931-33 existovala pravidelná linka Jankovice – Holešov. Autobusová zastávka byla postavena až v r. 1956.

V letech 1880-88 probíhala výstavba železnice ve směru Hulín – Valašské Meziříčí. Ač železnice prochází přímo středem Jankovic, odmítli tehdejší radní vybudování zastávky přímo v obci. Jistě to byla škoda jak pro další rozvoj, tak pro snadnější dopravu obyvatel, kteří stále více dojížděli a dojíždí za prací mimo obec.

Vzdělání

Děti z Jankovic získávaly základy vzdělání nejprve ve škole v Dobroticích. Podmínky, zvláště v zimě, byly pro docházející žáky dost těžké a tak začala uvažovat obecní rada o postavení školy přímo v Jankovicích. Tomu se přirozeně začala bránit obec Dobrotice, které by ubylo značné množství žáků. A tak spor o stavbu nové školy trval bezmála 12 let – od r. 1888 až do r. 1900, kdy byla škola postavena nákladem téměř 18 tisíc korun a slavnostně otevřena.

Budova bývalé školy

Prvním učitelem se stal A. Kopřiva. V r. 1920 přišel na místo učitele Ladislav Hostaša, který se stal i prvním a dlouholetým kronikářem Jankovic.

Ladislav Hostaša

Škola byla do r. 1925 dvoutřídní, pak byla zmenšena na jednotřídní. Školní budova byla poměrně pečlivě a dobře udržovaná, přesto však byla v r. 1974 zrušena. Poté budova sloužila jako mateřská škola (1974-1985).

Spolkový život

Zajímavý je i osud spolků – v r. 1910 vzniklo sdružení venkovské omladiny, které se zaměřilo na půjčování knih občanům. Krátce existovala Hospodářská besídka (1911-1914), jejíž snahou bylo pozvednout místní hospodářství. Dalším spolkem, který vznikl již v samostatné čs. republice byl Čtenářský spolek Komenský, založený 28. 10. 1919. Zaměřil se nejen na půjčování knih, ale i na hraní divadel, pořádání zábav, výletů a přednášek. V září 1919 vznikla Jednota čs. Orla, která se sloučila se Spolkem omladiny.

Spolek omladiny

První světová válka

Vypuknutí 1. světové války v r. 1914 přineslo velké změny i v životě obce Jankovic a jejich obyvatel – mnoho mladých mužů odešlo bojovat na frontu a 8 z nich se již nikdy nevrátilo. Na jejich památku byl v obci postaven pomník, který byl slavnostně odhalen za velké účasti hostů a snad všech obyvatel obce v r. 1927.

Svěcení pomníku obětem 1. světové války

První republika

Vznik samostatné Československé republiky 28. 10. 1918 byl přijat s nadšením, na jaře 1919 byla na památku vysazena před školou Lípa svobody. V r. 1921 proběhlo sčítání lidu – v Jankovicích žilo 397 obyvatel v 66 domech.

Jednou z největších událostí v životě obce ve dvacátých letech 20. stol. se stala návštěva presidenta republiky T. G Masaryka. S velkou slávou a nadšením byl T. G. Masaryk přivítán v obci, podepsal se i do obecní kroniky. Kronikář L. Hostaša k tomu poznamenal: …byl to jeden z nejradostnějších dnů jaké Jankovice prožily…

Příjezd T. G. Masaryka do Jankovic

Poměrně poklidná doba Československé republiky přála i nové výstavbě – bylo postaveno několik nových domů. Do obce byla zavedena elektřina v r. 1937. Obecní zastupitelstvo od r. 1936 zamýšlelo zavést do obce telefon, což se uskutečnilo až v r. 1945 a teprve v r. 1976 byla v obci postavena telefonní budka.

Protektorát a poválečná doba

Do života obce a jejich obyvatel se zapsalo i nelehké období Protektorátu Čechy a Morava. Po osvobození 6. května 1945 nastává další etapa v životě Jankovic. V r. 1946 byl vybudován nový obecní rozhlas.

Období socialismu

Přichází r. 1948 a s ním výrazné změny v celé společnosti. V tomto roce byla ale také jmenována první čestná občanka Jankovic. Stala se jí Anna Miková, zdejší rodačka, žijící dlouhá léta v USA. Vzpomněla si na svou rodnou obec a zaslala větší finanční obnos, z něhož byly nakoupeny stromy a keře na výsadbu a zkrášlení obce.

Padesátá a šedesátá léta jsou dobou kolektivizace zemědělství – JZD bylo založeno v obci v r. 1950. V tomto období byla postavena např. družstevní prádelna, vodní hasičská nádrž, ale také několik rodinných domů.

Stavba mostu přes Rusavu (1983)

Do obce byl zaveden v r. 1971 vodovod, v následujícím roce byla vybudována kanalizace a veřejné osvětlení do celé obce. Nová prodejna potravin a pohostinství bylo otevřeno v r. 1973. Opravy a přestavby se dočkala i budova nynějšího OÚ v r. 1976. Nezapomnělo se ani na úpravu výletního místa – Hájíčku v r. 1978. Mnoho zájmu vzbudil i geologický průzkum prováděný v r. 1976. Když vrt dosáhl hloubky 370 metrů, nahromaděné plyny začaly hořet a požár lokalizovalo několik hasičských jednotek.

Otevření tenisového kurtu 7. 7. 1985

V roce 1985 byl dokončen a otevřen pro sportovce tenisový kurt, který v zimě od počátku slouží i jako kluziště. Na konci osmdesátých let se areál rozrostl o budovu šaten se sociálním zařízením. Ve stejném období proběhla i rozsáhlá úprava koryta řeky Rusavy a obě části obce spojil zcela nový most u odbočky z hlavní silnice. Velkého rozmachu v tomto desetiletí zaznamenal také kulturní život, zejména pravidelné páteční filmové představení pro děti i dospělé nebo i plesy místních organizací.

Po roce 1989

První velkou akcí, která se významně dotýkala obce po změně společenských poměrů v roce 1989 bylo narovnání hlavní silnice ve směru na Bystřici pod Hostýnem v celém úseku vedoucím obcí. Ihned poté následovala kompletní plynofikace a ve druhé polovině devadesátých let také rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení zčásti přesahující i rok 2000.

Povodně 1997

Toto období však nemělo jen radostné stránky… 20. 8. 1992 došlo k obrovskému požáru velkokapacitního seníku zemědělského družstva a 6. a 7. července 1997 postihla nejen naši obec jedna z největších povodní posledních 100 let, která zasáhla zejména domy v těsné blízkosti řeky Rusavy.

Otevření vlakové zastávky

Příchod 21. století občané oslavili o půlnoci společným setkáním na návsi. Na počátku desetiletí bylo dokončeno poslední etapou nové veřejné osvětlení. V roce 2003 prošla generální opravou zvonice a o rok později i sportovní areál, kde proběhla výměna osvětlení kurtu, oplocení a zcela zmodernizované byly i přilehlé šatny. V roce 2007 se dočkala nových oken i fasády také budova OÚ. V tomto období obec zaznamenala velkého rozvoje spojené s výstavbou rodinných domů ulice Na Vinici. Velkým mezníkem v životě obce bylo otevření vlakové zastávky (31. 10. 2004), o kterou usilovalo několik generací.

V roce 2010 si Jankovice připomněli 650 let od založení.