Odpadové hospodářství

Komunální odpad

SKO z popelnic a pytlový sběr plastů 2023
PDF dokument

SKO z popelnic a pytlový sběr plastů 2024
PDF dokument

Sběr směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá v roce 2023 pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech v pátek, pokud není tento den státním svátkem. Pytlový sběr plastů vždy první úterý v měsíci. Svoz provádí společnost Skládka Bystřice, s.r.o.

Sběrné místo

Sběrné místo je umístěno za budovou Obecního úřadu. V provozních hodinách můžete ve sběrném místě uložit tento odpad:

  • velkoobjemový odpad (matrace, kusy nábytku atp.),
  • odpad, který nelze uložit do tříděného (znečištěné papíry, sáčky a igelity, porcelán a keramika, molitany, linolea, novodurové trubky, automobilové plasty, textil, koberce),
  • kovový odpad,
  • elektrospotřebiče všeho druhu (bezplatnému odběru podléhají veškeré úplné a nefunkční spotřebiče).

Provozní hodiny

Duben až říjen
Pátek 17.30 – 19.00

Tříděný odpad

V obci jsou k dispozici na třech místech stanoviště s nádobami na tříděný odpad.

Nádoby na tříděný odpad
Nádoby na tříděný odpad před OÚ v Jankovicích

Jak správně třídit odpad
PDF dokument, 149 kB

Třídění v domácnosti

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad (akumulátory, barvy, laky, zářivky, výbojky, staré léky, jedlé tuky a oleje) je odebírán vždy dvakrát ročně při mobilním sběru po vyhlášení firmou Skládka Bystřice, s.r.o.