Povinné informace

Informace pro veřejnost podle zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře dané vyhláškou 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Jankovice

2. Důvod a způsob založení

Obec je územní samosprávný celek vzniknuvší na základě zákona o obcích. Důvodem je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů, v právních vztazích vystupuje svým jménem, a nese plnou zodpovědnost za své kroky, vlastní majetek.Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo > starosta

Organizační složky obce

Příspěvkové organizace

Obec Jankovice nemá příspěvkové organizace.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Jankovice
Jankovice 101
769 01 Holešov
16005279

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa je totožná s bodem 4.1.

4.3. Provozní doba

Provozní doba je uvedena na stránce .

4.4. Telefonní čísla

573 393 041

4.5. Čísla faxu

Obec fax nemá.

4.6. Adresa internetové stránky

https://www.jankovice.net

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@jankovice.net

4.8. Další elektronické adresy

obec@jankovice.net – obecní úřad

darebnik@jankovice.net – starosta

janosova@jankovice.net – místostarostka

knihovna@jankovice.net – obecní knihovna

uq7b6vs – id datové schránky.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 148 310 2339/0800, Česká spořitelna, a.s. pobočka Holešov.

6. IČO

002872887.

7. DIČ

Obec Jankovice není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska – vyhlášky a usnesení.

8.2. Rozpočet

Aktuální rozpočet a návrh rozpočtu na další období je uveden na úřední desce.

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto webových stránkách nebo na úřední desce.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemnou žádost můžete podat na adresu obce: Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov. Elektronicky: podatelna@jankovice.net.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce (starosty a rady obce) učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlínského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání: Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře lze vyzvednout na Obecním úřadě v Jankovicích v úředních dnech a hodinách.

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Řešení životních situací na stránce Řešení životních situací a na Portále veřejné správy.

Správní obvody pro obec Jankovice:

 • obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov
 • obec s rozšířenou působností: Holešov

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Jankovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

 • zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • zák. č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 250/2016 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 352/2006 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 326/2000 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 227/2019 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 252/2016 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 343/2000, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 82/2015 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích – novela od 1.1.2021
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 460/2004 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 55/2001 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • nař. vlády č. 358/2000 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 101/2000 Sb. GDPR (EU) 2016/679, zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • zák. č. 280/2009 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 273/2008 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 231/2000 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 262/2006 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 250/2016 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2019 Sb. o zpracování osobních údajů – GDPR (EU) 2016/679
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 352/2006 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • zák. 89/2012 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 297/2016 Sb. o elektronickém podpisu

14.2. Vydané právní předpisy

Viz Úřední deska.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Kopírování A4 1str. – 2 Kč
 • Kopírování oboustranně – 4 Kč
 • Internet – zdarma
 • Ověřování podpisu – 30 Kč
 • Ověřování úřední listiny – 30 Kč/strana

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Schváleno zastupitelstvem obce Jankovice dne 9. 2. 2009.

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné vzory licenčních smluv ani výhradní licence.

16.1. Vzory licenčních smluv

Viz 16.

16.2. Výhradní licence

Viz 16.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2018.