Zvonice

Jankovická zvonice stojí ve středu obce, v horní části návsi na místě původní dřevěné zvoničky, která v roce 1848 vyhořela. Dalších 6 let byl zvon přivázán pouze na silné větvi velké lípy na břehu potoka před domem čp. 29. Nová zděná zvonice byla postavena na náklady obce v roce 1854. Stavbu prováděl místní zedník Jan Zlámalík z čp. 56 a až do třicátých let 20. století byl na vnitřní straně zdi jeho monogram J. Z.

GPS: 49.3566300N, 17.6195867E

Jankovická zvonice
Jankovická zvonice

Zvony

Ve zvonici byl až roku 1917 zavěšen zvon s nápisem : „ME FUDIT . MELSCHIOR SCHOWAN . ANNO . OLOMUTZ … 1754“. V obou světových válkách byly zvony zrekvírovány pro válečné účely, poprvé byl zvonek zabaven v létě roku 1917. Nedlouho před tím, než mělo dojít k sejmutí zvonku, náhle zmizel. Rakouské úřady začaly pátrat, předvolaly si tehdejšího zvoníka Františka Navrátila i starostu Josefa Kolaříka a následovaly výhrůžky celé obci. Občané se zalekli a zvon, který byl po celou dobu uschován na půdě domu čp. 14, se vrátil na své místo. Další pokus o zabavení zvonku ze strany úřadů byl opět neúspěšný, jelikož po příchodu rekviziční komise se kolem zvonice srotily ženy vracející se z pole a motykami komisi zahnaly. Příště přišli komisaři brzy ráno, když nikdo kolem zvonice nebyl, zvon odmontovali a odnesli do Holešova.

Zvonice v Jankovicích vyfotografovaná v roce 1918

Po válce byla snaha obstarat co nejdříve zvon nový. Občané uspořádali sbírku a z jejího výnosu byl v roce 1921 v Brně ulit nový zvon, který poprvé vyzváněl 27. února 1921. Novým zvoníkem byl ustanoven válečný invalida a obecní sluha František Navrátil z čp. 14. Ani tento zvon na věži dlouho nevydržel. V roce 1943 nařídil Okresní úřad v Kroměříži, že i jankovický zvon musí být odevzdán. Sejmul ho zvoník František Dvorník a sám donesl do Holešova. Stejně jako jeho předchůdce za první světové války byl i tento zvon roztaven a z kovu zhotoveny zbraně tentokrát pro německou armádu.

Po skončení války daroval holešovský děkan Karel Plevák umíráček z holešovského kostela jako náhradu za zničený zvon. Na zvonu je reliéf Nejsvětější Trojice a nápis: „H.L.F.FUSA . v OLOMOCI … 1837“.

Opravy zvonice

V průběhu let byla zvonice několikrát opravována. První velká oprava proběhla v roce 1923. V báni bylo tehdy nalezeno množství starých mincí a různé poškozené listiny, pravděpodobně z doby výstavby zvonice.

Po skončení druhé světové války bylo vzhledem ke špatnému stavu krovu a střechy rozhodnuto o další opravě. Dřevo na vazbu poskytly silniční překážky zanechané zde ustupující německou armádou. Opravu zdí provedli Josef Kučera a František Kučera, vazbu Jan Pospíšil s pomocí Antonína Ryšky a dalších občanů a plechovou krytinu položil p. Zakopal ze Všetul. Ve věži byla uložena skříňka s pamětními záznamy na období okupace, vyhláškami, penězi atd. Dne 23. září 1945 byla opravená zvonice spolu s novým zvonem slavnostně vysvěcena holešovským farářem Josefem Němcem. Občanská sbírka a slavnost vynesly částku 15 000 Kčs, která byla použita na úhradu provedených oprav.

V roce 1948 byla zhotovena nová cementová podlaha ve zvonici a strop, pořízen nový oltář, okenice a dubové dveře.

V roce 1953 byla zvonice opravena a vnitřní prostor přeměněn na kapli s obrazem P. Marie, vysvěcena byla při májové pobožnosti holešovským farářem Františkem Alexem.

Poslední velká oprava zvonice proběhla v roce 2003. Nejprve byly pokáceny dvě lípy, které svými kořeny narušovaly základy. Zvonice byla omítnuta, byly osazeny nové zárubně i dveře. Upraveno a zámkovou dlažbou bylo vydlážděno prostranství před zvonicí, kde byly vysazeny dvě nové lípy. Završením oprav bylo natření střechy a sejmutí staré zkorodované a pokřivené báně s křížem. Novou báň zhotovil Ing. Ivo Tatýrek spolu s klempířem Pavlem Ryškou, rodákem z Jankovic. Do báně byla vrácena část dokumentů z roku 1945 a přidány materiály popisující současný život obce.

Oprava jankovické zvonice v roce 2003

Do zvonice byl pořízen nový zvon ze zvonařské dílny Leticie Vránové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Technické vybavení pro jeho umístění a elektrický pochod dodala firma Rostislav Bouchal-BOROKO z Brodku u Přerova. Nový zvon sv. Václav váží 65 kg, má průměr 47 cm a je na něm nápis: „Obec občanům“ a letopočet 2006. Dne 16. září 2006 byl zvon slavnostně posvěcen holešovským děkanem Rekem a potom zavěšen do věže zvonice.

Zdroj: Jankovice – Historie a současnost obce (upraveno, zkráceno).