Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
vás zvu na 6. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice.

Podle § 91 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích je zasedání veřejné.

Termín zasedání: 22. července 2015
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:30 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Projekt „Nakládání s bioodpadem v obci Jankovice“
5. Řešení majetkoprávní záležitosti obce s majitelem nemovitosti č.p. 80
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

V Jankovicích dne 13.7. 2015

Miroslav Darebník
starosta obce

Vyvěšeno: 13. 7. 2015
Bude sejmuto: