Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Povinné informace

Povinné informace

Informace pro veřejnost podle zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře dané vyhláškou 442/2006 Sb.

1. Název
Obec Jankovice
2. Důvod a způsob založení
Obec je územní samosprávný celek vzniknuvší na základě zákona o obcích. Důvodem je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů, v právních vztazích vystupuje svým jménem, a nese plnou zodpovědnost za své kroky, vlastní majetek.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
3. Organizační struktura
Zastupitelstvo > starosta
Organizační složky obce
Příspěvkové organizace
Obec Jankovice nemá příspěvkové organizace.
4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Jankovice
Jankovice 101
769 01 Holešov

16005279
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa je totožná s bodem 4.1.
4.3. Provozní doba
Den Dopoledne Odpoledne Poznámka
Pondělí 7.00-12.00 16.00-18.30 úřední den
Úterý 7.00-12.30    
Středa 7.00-12.30    
Čtvrtek 7.00-12.00 16.00-18.30 úřední den
Pátek 8.00-12.00    
4.4. Telefonní čísla
573 393 041
4.5. Čísla faxu
Obec fax nemá.
4.6. Adresa internetové stránky
http://www.jankovice.net
4.7. Adresa e-podatelny
podatelna@jankovice.net
4.8. Další elektronické adresy
obec@jankovice.net - obecní úřad
darebnik@jankovice.net - starosta
hajdova@jankovice.net - místostarostka
knihovna@jankovice.net - obecní knihovna
uq7b6vs - id datové schránky.
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 148 310 2339/0800, Česká spořitelna, a.s. pobočka Holešov.
6. IČ
00287288
7. DIČ
Obec Jankovice není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska - vyhlášky a usnesení.
8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto webových stránkách nebo na úřední desce.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemnou žádost můžete podat na adresu obce: Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov. Elektronicky: podatelna@jankovice.net.
11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce (starosty a rady obce) učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlínského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
Soudní přezkoumání: Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12. Formuláře
Formuláře lze vyzvednout na Obecním úřadě v Jankovicích v úředních dnech a hodinách.
13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací
Řešení životních situací na stránce Řešení životních situací a na Portále veřejné správy Správní obvody pro obec Jankovice:
 • obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov
 • obec s rozšířenou působností: Holešov
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Jankovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
14.2. Vydané právní předpisy
Viz Úřední deska.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Kopírování A4 1str. - 2 Kč
 • Kopírování oboustranně - 4 Kč
 • Internet - zdarma
 • Ověřování podpisu - 30 Kč
 • Ověřování úřední listiny - 30 Kč/strana
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Schváleno zastupitelstvem obce Jankovice dne 9. 2. 2009.
16. Licenční smlouvy
Obec nemá žádné vzory licenčních smluv ani výhradní licence.
16.1. Vzory licenčních smluv
Viz 16.
16.2. Výhradní licence
Viz 16.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací 2018.